Líbí se Vám stránky?
 
TOPlist
Jak registrovat historické vozidlo?

Čl. 1
Základní pojmy

 1. Historické vozidlo (HV) pro účely těchto zásad je vozidlo, které:
 • je mechanicky poháněné silniční vozidlo, které splňuje dobovou specifikaci dle FIVA (čl. 8 bod 2. těchto zásad),
 • je v bezvadném technickém a optickém stavu (např. po renovaci), nebo je ve vzácně zachovalém, původním a historicky korektním stavu, a je tak součástí našeho technického a kulturního dědictví,
 • není používáno jako prostředek k dennímu transportu a pro účely podnikání.

Čl. 2
Testování historického vozidla

 1. Účelem testování HV je vystavení „Protokolu o testování“, který je součástí „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ a slouží jako podklad pro:
  • registraci historického vozidla do registru historických vozidel dle čl. č. 4 těchto zásad, za účelem vydání Průkazu historického vozidla (PHV), Osvědčení o registraci historického vozidla (ORV) a zvláštní registrační značky pro historické vozidlo (ZRZ), umožňující provoz těchto historických vozidel na pozemních komunikacích;
  • vydání průkazu „Osvědčení o klubové testaci historického vozidla“ (OHV) dle čl. 5 těchto zásad.
 2. Testování je rozděleno na testování klubovou testační komisí a krajskou testační komisí:
  • Klubové testování – je praktické porovnání vozidla na historickou původnost podle „Technického kodexu FIVA“ a provádí ji klubová testační komise. Klubové testování musí vždy předcházet testování krajskou testační komisí.
  • Krajské testování – je praktické ověření technické způsobilosti historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a provádí ji krajská testační komise a to výhradně v místě STK firmy TMW a. s. ve Dvoře Králové n. L.
 3. Testování historického vozidla se provádí pouze na žádost vlastníka, který k testování předloží vyplněnou „Žádost o provedení testování historického vozidla“, ve které vyplní údaje o vlastníku a jemu známé údaje o vozidle. Vlastník vozidla ručí za správnost vyplněných údajů a k testování předloží věrohodné podklady k ověření uvedených údajů v žádosti a ověření historické původnosti (např. původní technický průkaz, manuál vozidla, dobové propagační materiály, odbornou literaturu apod.). U vozidel, u kterých mohou nastat pochybnosti určení roku výroby vozidla, a která jsou identifikována číslem VIN (r. v. cca 1975 a mladší), předloží vlastník doklad vystavený výrobcem, případně importérem, který ověřuje rok výroby a typ vozidla v návaznosti na VIN.
 4. Podmínky pro testování historického vozidla:
 • vyplněná „Žádost o provedení testování historického vozidla“,
 • zaplacený příspěvek za testování dle čl. 3 těchto zásad,
 • barevné fotografie vozidla o rozměru 6x9 cm, které musí být pořízeny na lesklém fotografickém papíru, za dobrých světelných podmínek a vozidlo přes celý formát s nerušivým pozadím. 
  • u automobilů s levo-předním a pravo-zadním pohledem;
  • u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany;
  • u motocyklů s přívěsným vozíkem s levo-předním a pravo-zadním pohledem.

Počet fotografií:

  • pro testování za účelem vystavení PHV: 6+6 ks
  • pro testování za účelem vystavení průkazu OHV: 3+3 ks

Pro krajské testování dále:

  • vystavenou „Žádost o provedení testování historického vozidla“ s vyplněným „Protokolem o testování“ s doporučením klubové testační komise a to ve čtyřech vyhotoveních (originál + 3 kopie),
  • u vozidel roku výroby 1960 a mladší protokol z STK o technickém stavu vozidla provedený na vlastní žádost vlastníka, pokud není vystaven v rámci krajského testování v místě dle čl. 2 odst. 2, písmeno b.

Není-li při testování prokázána historická identita testovaného vozidla, nebo testováním nelze prokázat bezpečný provoz vozidla na pozemních komunikacích, nebo má-li testační komise pochybnosti o těchto skutečnostech, testování se ukončí a výsledek je zapsán do „Protokolu o testování“ historického vozidla.
Testační komise může odmítnout provedení testování z blíže neuvedených důvodů, nebo např. u vozidel, ke kterým nebyla předložena požadovaná dokumentace, nebo jejich stav neodpovídá čl. 1 těchto zásad, případně se jedná o vozidlo zvláštního určení a provedení (vojenská technika, těžká nákladní vozidla apod.).
Testování historického vozidla je platné vždy do 31. 5. následujícího roku a vlastník HV musí požádat o prodloužení doby platnosti testování u příslušné testační komise, která „Protokol o testování vystavila“. Prodloužení doby testování se provádí na základě pravidelné roční prohlídky a vyznačuje se do vystavených Průkazů historických vozidel.

Čl. 3
Příspěvky za testování:

 1. Za testování klubovou testační komisí a vystavení „Protokolu o testování“: 3000,- Kč.
 2. Za testování krajskou testační komisí: 800,- Kč.
 3. Za prodloužení doby platnosti testování: 400,- Kč.

Čl. 4
„Registrace historického vozidla“ a vystavení PHV

 1. Místně příslušný úřad zapíše do registru HV jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru jiného státu.
 2. HV se zaregistruje na základě „Přihlášky k registraci historického vozidla“ předložené jeho vlastníkem, který k „Přihlášce k registraci historického vozidla“ přikládá:
  • originál vyplněné „Žádosti o provedení testování HV“ s „Protokolem o testování“,
  • barevné fotografie dle čl. 2 odst. 4 těchto Zásad v počtu 1+1 ks,
  • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují,
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
  • doklad totožnosti,
  • doklad o úhradě správních poplatků (složenku k úhradě vydá místně příslušný registrační úřad při registraci a úhrada je prováděna v pokladně úřadu).
 3. Správní poplatky jsou určeny sazebníkem dle zák. č. 634/2004 Sb.
  Příklad úkonů, které podléhají zpoplatnění:
  zápis do registru vozidel:
  • motocykl do 50 ccm: 300,- Kč;
  • motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným vozíkem: 500,- Kč;
  • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,- Kč.
 4. V případě, že vlastník hodlá provozovat další historické vozidlo pod jednou, již přidělenou zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (skupinu historických motocyklů nebo skupinu automobilů), přikládá k Přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla doklady stanovené dle odstavce 2. čl. 4.

Čl. 5
Průkaz „Osvědčení o klubové testaci historického vozidla“

 1. O vystavení průkazu „Osvědčení o klubové testaci historického vozidla“ (OHV) může požádat pouze vlastník HV a to u vozidel, která jsou evidována v registru silničních vozidel České republiky a mají přidělenu registrační značku nebo SPZ a platnou technickou prohlídku. Na základě tohoto OHV může vlastník vozidla uplatnit sníženou sazbu při sjednávání pojištění odpovědnosti z provozu těchto vozidel na pozemních komunikacích.
 2. Podmínky pro vystavení průkazu OHV:
  • vyplněná Žádost o provedení testování historického vozidla,
  • barevné fotografie dle čl. 2 odst. 4 těchto zásad,
  • zaplacený příspěvek za testování dle čl. 3 písmeno a těchto zásad,
  • vystavený „Protokol o testování“ klubovou testační komisí s kladným výsledkem.
 3. V případě pozbytí platnosti průkazu OHV dle čl. 6 je vlastník povinen do 30 dnů tento průkaz odevzdat VCC Dvůr Králové n. L. V případě, že tak neučiní, bude k tomuto vyzván a zároveň bude podána informace České kanceláři pojistitelů, že pominuly podmínky pro sjednanou sníženou sazbu pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla, která mu bude zrušena.

Čl. 6
Pozbytí platnosti PHV a OHV

 1. PHV a OHV pozbývají platnosti:
 • není-li vyznačeno prodloužení doby platnosti na příslušný rok;
 • přestane-li vlastník historické vozidlo vlastnit (při prodeji, darování apod.); V takovém případě je vlastník PHV povinen do 30 dnů podat žádost o vyřazení HV z registru historických vozidel a odevzdat PHV, OHV a vydané ZRZ na místně příslušný úřad, kde je HV registrováno.
 • neodpovídají-li údaje o vozidle nebo vzhledu vozidla údajům ve vystaveném průkazu (výměna motoru, změna barvy vozidla, odstranění tažného zařízení, případně úpravy na vozidle, které pozměnily jeho vzhled apod.);
 • při ztrátě či znehodnocení průkazu.

Čl. 7
Podmínky provozu historického vozidla na pozemních komunikacích

 1. Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích, kterému byl vydán PHV, je povolen pouze za těchto podmínek:
 • má vyznačenu prodlouženou dobu platnosti testování v PHV, který při provozu HV musí mít provozovatel u sebe společně s ORV,
 • řidič má u sebe platný doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.,
 • vozidlo je provozováno za stanovených podmínek a podmínek uvedených v PHV.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Zásady se v ostatních ustanoveních řídí příslušnými platnými zákony a vyhláškami – např. vyhl. č. 355/2006 Sb. + příloha č. 6, Metodický pokyn č. 2/2006 vydaný MD ČR., Postupem pro testování historických vozidel vydaný FKHV, Technickým kodexem FIVA apod. (Dokumenty jsou dostupné na www.vcc.cz)
 2. Dobová specifikace historických vozidel dle FIVA:
 • pravidlo pro rok 2009 – vozidlo vyrobené před více jak 25 lety (v roce 1984 a dříve).